جمله روز:
--- 1398/06/31 -----

از آثار مخرب توليد بالاي زباله در شهر

گزارش از آثار مخرب توليد بالاي زباله در شهر
ساعت 9 شب يادتان نرود

همه ما دوست داريم در يك محله تميز زندگي كنيم و اگر كوچكترين كثيفي در كوچه و خيابان محل زندگي خود ببينيم سريع شاكي مي شويم و دنبال مقصر مي گرديم اما سؤال اينجاست كه چرا خود ما اقدامي در اين راستا و حفظ بهداشت محله خودمان انجام نمي دهيم.

 

همين چند روز پيش حول و حوش ساعت 10 صبح بود كه تصميم گرفتم بروم خريد، اين بود كه سريع آماده شدم و راه افتادم. همينطور كه داشتم دسته كليدم را از كيفم درميآوردم كه درِ واحد آپارتمان را قفل كنم صداي خانم همسايه طبقه پايينمان را شنيدم كه طبق عادت هميشگي داشت در آخرين لحظه خروج از خانه با بچههاي خود صحبت ميكرد، تا من در را قفل كردم و به پايين پلهها رسيدم خانم الماسي آخرين توصيهها را در مورد اندازه نمك و فلفل غذا به دخترش انجام داده بود، از آنجايي كه خانم الماسي خيلي آدم خوش صحبتيه و بارها شده بود كه سر همين پلهها و با صحبتهاي از اين در و آن در خودش مدت طولاني سر پا نگهم داشته بود سعي كردم اين بار سريع با او سلام و عليكي بكنم و زود بروم تا به خريدم برسم، اما چشمتان روز بد نبيند همين كه به درِ واحد اين همسايه خوش صحبتمان رسيدم دو كيسه بزرگ زباله روي پلهها ديدم كه از هر دوي آنها شيرابههايي روان بود، قسمت ناراحت كننده ماجرا اينجا بود كه نظافتچيهاي ساختمان تازه همين چند روز پيش پلهها را تميز كرده بودند و براي پاك كردن اثر اين شيرابهها بايد حداقل 10 روزي منتظر ميمانديم تا دوباره زمان نظافت دوهفته يك بار راه پلهها برسد، خانم الماسي كه انگار متوجه خيره شدن من به كيسههاي زباله شده بود، گفت: جاي شما خالي ديشب هوس هندوانه كرده بوديم و پوست همين هندوانهها باعث شده كه آشغالهاي آشپزخانه آب بيندازد البته طوري نيست، حين صحبتهايش دو تا دستمال كاغذي مچاله شده از توي كيفش درآورد و با بيميلي روي رد شيرابه كيسههاي زباله كشيد، منم براي اينكه هم خودم را قدري جمع و جور كرده باشم و هم به يك زباني به همسايهمان بفهمانم كه "شما كه ديشب هوس هندوانه كرديد همان ديشب هم بايد زباله آن را بيرون ميگذاشتيد نه اينكه فردا با اين وضع آشغالها را بيرون ببريد"، با حالتي كه سعي ميكردم ناراحتيم را پنهان كنم گفتم براي ما هم پيش ميآيد بعضي وقتها يادمان بره شبها آشغالارو بيرون ببريم و به خيال خودم كه با همين يك جمله خانم الماسي را متحول ميكنم اما جالب اينجا بود كه خانم الماسي اصلاً انگار جمله منو نشنيد و بدون اينكه جوابي بده مثل هميشه به صحبت خود از اين در و آن در ادامه داد در واقع باز گيرم انداخت، در حين همين حرفها بوديم كه شروع كرديم از پلهها پايين رفتن و وارد كوچه شدن، به سطل زباله سر كوچه كه رسيديم خانم الماسي زبالهاش را پرتاب كرد داخل سطل و انگار با اين پرتاب ضيافت دو تا گربه داخل سطل را به هم زد چون گربهها ميوميو كنان از سطل بيرون آمدن و فرار كردند، اينم بگم كه سطل زباله چه وضعيت وحشتناكي داشت، از كيسه زبالههايي كه كنار سطل رها شده بودند بگيريد تا شيرابه خشك شده زير سطل كه كلي پشه و مگس روش نشسته بودند، همه اينها باعث شد كه خانم الماسي شروع كند به ناله و نفرين كه پس اين شهرداري چكار ميكنه، چرا كوچه ما هميشه كثيفه و از اين حرفها... من كه واقعاً متعجب بودم از اعتماد به نفس اين همسايه گرامي و در دلم ميگفتم خوب خواهر جان همين شماها هستيد كه با وقت و بيوقت گذاشتن زبالههاتان كوچه را به اين حال و روز انداختيد، چند قدم كه جلوتر رفتيم به بهانهاي راهم را از خانم الماسي جدا كردم تا بلكه از دست پر حرفيهاش خلاص بشوم...

بعد از اين ماجرا به اين فكر كردم كه چقدر افرادي مثل خانم الماسي همسايه پاييني ما، در شهرمان زيادند، افرادي كه به راحتي قوانين زندگي شهري را زير پا ميگذارند آن وقت از ديگران انتظار دارند كه بيان و خرابكاريهاي آنها را درست كنند، همين خود شمايي كه داري اين مطلب را ميخواني، آره خود شما، هميشه رأس ساعت 9 شب زبالههاتان را از خانه بيرون ميبريد؟ بدون اينكه شيرابهاي از آن روان باشه؟ زباله خشك و تر را چي از هم جدا ميكنيد؟ اگر اينطوره كه ما به خودمان ميباليم كه همشهري مسؤوليتپذيري مثل شما داريم اما اگر نه بياييم از امروز كمي با خودمان روراست باشيم، مايي كه حاضر نيستيم يك زحمت كوچك به خودمان بدهيم و يك سري قوانين خيلي ساده زندگي شهري را رعايت كنيم چطور انتظار داريم كه كوچه و خيابونمان از تميزي برق بزند، قسمت ناراحتكنندهتر اين ماجرا اين است كه ما با اين بيقانونيها نه تنها خودمان بلكه همسايهها و همشهريهايمان را از داشتن يك شهر زيبا و تميز محروم ميكنيم، نمونهاش هم خانم كريمي كه در گفتگو با خبرنگار هگمتانه در مورد همسايه مردم آزارش ميگويد: همسايه ما عادت دارد آشغالهاي خونهاش جلوي در خانه ما بگذارد كه اين كارش علاوه بر ايجاد يك منظره زشت و آزاردهنده باعث جمع شدن مگس و گربه هم ميشود.

اين خانم ادامه داد: ما براي حل اين مشكل يك كاغذ روي ديوار خانهمان چسبانديم و با متن محترمانه از همسايهمان خواهش كرديم اينجا زباله نگذارند اما متأسفانه ديديم كه نه تنها گوش نكردند بلكه كاغذ را پاره كردند.

خانم كريمي در ادامه گفت: البته حالا همانجايي كه ما كاغذ زديم شهرداري يك بنر كوچك زده كه لطفاً زبالههاتان را قبل از ٩ شب بيرون نگذاريد ، ولي ما نميدانيم كه اينكار شهرداري واقعاً مؤثر است يا نه و اينكه اين افراد واقعاً چطوري توجيه ميشوند.

يكي ديگر از شهروندان در اين خصوص گفت: با توجه به اينكه در مورد ساعات بيرون گذاشتن زباله اطلاعرساني شده باز شاهديم بعضي از همشهريان يا زودتر يا ديرتر از زمان مقرر زبالهشان را بيرون ميگذارند، انگار هنوز آنطور كه بايد در اين مورد فرهنگسازي نشده است.

خانم امامي ادامه داد: اگر مردم به موقع زبالههاشان را بيرون بگذارند و نيروهاي شهرداري هم به موقع آنها را جمعآوري كنند مشكل روان شدن شيرابهها در سطح معبر خيلي كمتر ميشود.

* شهر من خانه من

اين خانم ادامه داد: اگر هر شهروندي به اين شعار "شهر من خانه من" اعتقاد واقعي داشته باشد و به آن عمل كند شايد بشود گفت 50درصد مشكلات جمعآوري زباله و شيرابهها خود بهخود حل ميشود.

يكي از شهروندان محله هم در اين خصوص گفت: متأسفانه افرادي را ميبينيم كه حتي حاضر نيستند دو قدم تا سر كوچه بزند و زبالشان را درون سطل زباله بندازند و با اين حرف كه خودروي شهرداري بالاخره ميآيد و آشغالها را از هر جايي كه باشد بر ميدارد خودشان را راحت ميكنند.

آقاي سهامي دليل رفتار اين دسته از شهروندان كه با ريختن زباله و ضايعات مختلف در معابر عمومي، شهر را زشت و آلوده ميكنند نبود احساس مسؤوليت شهروندي دانست و ادامه داد: مديريت شهري بايد در امر فرهنگسازي با جديت وارد بشود و در اين راستا هم از روشهاي مختلف استفاده كند؛ چرا كه در تبليغات و اطلاعرساني هر نوعش مخاطب خاص خودش را دارد، مثلاً افرادي فقط از طريق رسانه ملي، افرادي از طريق روزنامه و سايتها و افرادي هم از طريق تبليغات محيطي سطح شهر ميتوانند در جريان اين مسائل قرار بگيرند، همچنين آموزشهاي شهروندي به ويژه از سنين پايين و در مدارس خيلي خوب جواب ميدهد كه بايد مورد توجه مسؤولان شهر قرار بگيرد.

آقاي سهامي ادامه داد: متأسفانه بعضي افراد انگار هميشه بايد زوري بالاي سرشون باشد كه كاري را درست انجام بدهند كه بد نيست براي اين جور افراد جريمهاي در نظر گرفته شود.

يكي ديگر از شهروندان اين محله كه خانم مسني بود نيز گفت: همه ما اعتقاد داريم كه پاكيزگي نيمي از ايمان انسان است اما برخي از خانوادهها فقط به تميز بودن خانه خود اهميت ميدهند و برايشان مهم نيست كه كيسههاي زبالههايي كه بيموقع و در جاي نامناسب ميگذارند چقدر شهر را آلوده ميكند.

خانم ايزدي ادامه داد: اينكه كنار آت و آشغال ميبينيم كه كلي نان و برنج هم ريخته شده اين كفران نعمت است بايد طوري آشپزي كرد كه مجبور نشويم غذا را دور بريزيم يا اينكه حتماً بايد نانها از زبالهها جدا باشند.

نكته ديگري كه بايد در خصوص مبحث زباله به آن توجه كرد اين است كه اين همه زبالهاي كه ما با بيتوجهي توليد ميكنيم و هر وقت هم دلمان خواست بيرون از خانه قرارشان ميدهيم علاوه بر آلودگيهاي محيطي هزينه بالايي به شهر تحميل ميكند، كمااينكه شهردار سقز در گفتگو با خبرنگار روابط عمومي و امور فرهنگي از توليد روزانه بالغ بر 170 تن زباله در شهرسقز خبر داد و گفت: جمعآوري زباله شهر سقز ماهيانه بيش از سيصد ميليون تومان براي شهرداري سقز هزينه در بردارد.

مهندس نعماني با بيان اينكه شهرداريها نهادهاي خودگرداني هستند كه از پول خود شهروندان به آنها خدمات ميدهند، افزود: به دليل اينكه خيلي از شهروندان ساعت تعيين شده براي بيرون گذاشتن زباله يعني ساعت 9 شب را رعايت نميكنند ما در بعضي محلات شهر مانند معابر اصلي تا روزي سه بار نيز جمعآوري زباله داريم كه همين موجب ميشود كه بخش زيادي از منابع مالي شهرداري كه ميتواند صرف آباداني هر چه بيشتر شهر و خدمترساني بهتر به شهروندان شود صرف جمعآوري زباله ميشود.

شهردار سقز با بيان اينكه معمولاً 80 درصد حجم زبالهها را زباله تر و 20 درصد را زباله خشك تشكيل ميدهد، گفت: درخواست ما از شهروندان اين است كه زبالههاي خود را حتماً تفكيك كنند و در هر بار بيرون گذاشتن زبالهها حتماً زبالههاي خشك و تر را در دو كيسه جداگانه بيرون بگذارند.

وي افزود: همچنين مديريت پسماند شهرداري سقز در نقاط مختلف شهر كيسه هاي بازيافت را به شهروندان تحويل مي نمايد تا شهروندان زبالههاي خشك خود را به آنها تحويل بدهند.

مهندس نعماني با تأكيد بر اينكه شهروندان واحدهاي مسكوني بايد ساعت 21 زبالههاي خود را در سطلهاي مخصوص زباله قراردهند، اظهار كرد: ممكن است در بعضي محلات شهر به دليل كمبود امكانات شهرداري ساعت جمعآوري زبالهها قدري ديرتر باشد اما انتظار ما از شهروندان اين است كه اين ساعت را رعايت كنند تا در كار جمعآوري زباله مشكلي ايجاد نشود و مأموران شهرداري مجبور به دوباره كاري نشوند.

وي افزود: هرچه شهروندان در بيرون گذاشتن زبالههاي خود با شهرداري بيشتر هماهنگ باشند مشكلات كمتري در شهر ايجاد ميشود.

وي ادامه داد: همچنين اينكار موجب ميشود كه بتوانيم تعداد سطلهاي زباله كمتري در سطح شهر داشته باشيم؛ چرا كه اين سطلها خود محل آلودگي هستند و سبب آلايندگي محيط ميشوند به ويژه براي منزلهاي مسكوني نزديك اين سطلها و بچههايي كه در نزديكي اين سطلها بازي ميكنند.

وي افزود: همچنين شهروندان تا جايي كه ميتوانند بايد در زمان خريد، كيسه پلاستيكي كمتري از فروشندهها بگيرند و براي بيرون گذاشتن زبالهها نيز از همين كيسهها استفاده كنند تا كيسه پلاستيكي كمتري در طبيعت رها شود.

شهردار سقز همچنين با اشاره به مشكل شيرابههاي زبالهها به ويژه در فصل تابستان گفت: با توجه به اينكه پوست ميوههاي تابستاني سرشار از آب است اينها بخش اعظم شيرابه زبالهها را تشكيل ميدهند.

در اين خصوص كه اين حجم بالاي زباله و شيرابه آنها چه اثرات زيست محيطي به همراه دارد نظر شهردار سقز را جويا شديم، مهندس نعماني در اين گفتگو اظهار كرد: يكي از مشكلات در اين زمينه اين است كه سطلهاي زباله سر كوچهها عموماً استاندارد نيستند؛ چرا كه به دليل نداشتن درپوش سبب ورود حشرات و حيواناتي مثل گربه به داخل سطلها ميشوند، همچنين اين سطلها به گونهاي هستند كه شيرابه زبالهها به راحتي از زير آنها روان ميشود كه علاوه بر آسيب زدن به زيبايي معابر سبب تجمع حشرات و انتشار بيماريهاي مختلف ميشوند.

نعماني ادامه داد: اين شيرابهها به راحتي به منابع آب زيرزميني وارد شده و سبب آلودگي اين منابع ميشوند، همچنين تبخير درياچههاي تشكيل شده از اين شيرابهها آلودگي هوا را به دنبال خواهد داشت و فضاي مساعدي براي تخمگذاري حشرات و بروز انواع بيماريها فراهم ميكند.

وي افزود: همچنين فشرده كردن اين پسماندها باعث انجام فعاليتهاي بيهوازي در زبالهها و افزايش درجه حرارت آنها ميشود تا حدي كه در بسياري از موارد زبالهها دچار خودسوزي ميشود كه اين هم آلودگيهاي مختلفي را ايجاد ميكند.

نعماني تأكيد كرد: هر قدر شهروندان اهميت بيشتري به تفكيك زباله خشك و تر بدهند و زباله كمتري توليد كنند اين مشكلات نيز كمتر ميشود.

با اين تفاسير و اطلاع از مشكلات و هزينههايي كه توليد حجم بالاي زباله به شهرمان تحميل ميكند هر كدام از ما بايد با خودمان فكر كنيم كه آيا اين درسته كه اگر سطل مخزن زباله چهار قدم از دم خانه، مغازه يا كارگاه ما فاصله دارد، بياييم كيسه زباله را كنار ديوار همسايه يا گوشه پياده را بگذاريم و برويم و يا اينكه به خاطر تنبلي از طبقه چندم آپارتمان كيسه زباله را در جوي آب پرتاب كنيم و يا اينكه به جاي بيرون گذاشتن زباله در ساعت مقرر شهرداري يعني همان ساعت 9 شب، هر وقت دوست داشتيم زبالهها را بيرون ببريم و اينطوري در حق خود، همشهريهايمان و مهمتر از همه نسل آيندهمان ظلم كنيم؟

 

 

نظرات
ارسال نظر 
نام کامل
ایمیل
جهت پیگیری های بعدی. در وب سایت منتشر نخواهد شد
موبایل
جهت پیگیری های بعدی. در وب سایت منتشر نخواهد شد
کد امنیتی
عدد موجود در تصویر بالا را در کادر مربوطه وارد نمایید
متن
 
مناسبت‌ها
 
مزايدات و مناقصات
 
پرداخت الكترونيكي
 
دانلود ها
 
پيوندهاي سريع
آدرس و شماره تلفن ها

آدرس: كردستان - سقز - خيابان رسالت - شهرداري سقز - كد پستي: 6681653111
تلفن: 4-08736228863، فاكس: 08736212525
آدرس پست الكترونيك: saqqez.mun@gmail.com

آمار بازديد
کاربران آنلاین 0
دفعات مشاهده 711
ماه جاري 5919
سال جاری 28066
از ابتدا 501179
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شهرداری سقز است.