جمله روز:
--- 1398/07/21 -----

ترافيك و خط كشي عابر پياده

خط كشي سفيد عابر پياده خط قرمز قانون است

خط كشي هاي عابر پياده از مهمترين علائم ترافيكي شهر هستند كه هر روز بسياري از ما چه سواره و چه پياده از روي آنها رد مي شويم، اما نكته مهم اينجاست كه اين خط كشي ها از سوي برخي از شهروندان آنچنان كه بايد مورد توجه قرار نمي گيرد.

 

 

 

اين در حالي است كه خطكشي معابر، مهمترين علائم افقي ترافيكي شهر محسوب ميشوند كه هدف از ترسيم اين علائم، آگاهي دادن به رانندگان و عابران پياده و انضباط بخشيدن به تردد سوارهها و پيادههاست و توجه به خط كشي معابر از اصول اوليه و بديهي زندگي در شهر و حركت بين خطوط در واقع الفباي رانندگي است. اين خط كشيها به منظور هدايت خودروها به حركت بين خطوط و رعايت حقوق عابران در گذرگاههاي عابر پياده، نقش مهمي در هدايت جريان آمد و شد، رواني تردد و كاهش ترافيك ايفا ميكند.

*خط سفيد عابر خط قرمز قانون است

هر يك از خطكشيها و نوشتارهايي كه بر كف معابر شهري نقش بستهاند، پيامهاي متفاوتي براي هر يك از كاربران ترافيك اعم از سوارهها و پيادهها در بر دارند كه بايد از سوي آنها به دقت مورد توجه قرار گيرند اما بسياري از عابران پياده و رانندگان به خطهاي سفيد و رنگي و مفاهيم آنها توجهي نميكنند و برخي رانندگان و عابران نيز اساساً مفهوم اين خطوط را نميدانند.

كمااينكه احتمالاً همه شما چه در حالت پياده چه سواره شاهد اين مسأله بودهايد كه متأسفانه بسياري از رانندگان هنگام قرمز شدن چراغ راهنما حريم گذرگاه عابر پياده را رعايت نميكنند و به جاي توقف پشت خط درست بر روي محل عبور عابران ميايستند كه اين مسأله سبب ميشود كه عابران براي تردد از سطح خيابان دچار مشكل شوند و در واقع بخش قابل توجهي از زماني كه براي عبور عابران در نظر گرفته شده تلف شود.

اين مسأله گاهي اوقات حتي سبب ميشود كه عابراني كه نتوانستند در زمان تعيين شده از عرض خيابان عبور كنند هنگامي كه چراغ براي خودروها سبز ميشود قصد عبور از خيابان را دارند كه اين موضوع خود توقف خودروها و اختلال در تردد را براي آنها به دنبال دارد و در واقع هربار تقريباً نيمي از زمان تعيين شده چه براي تردد خودروها و چه عابران پياده عملاً به دليل بيتوجهي به قوانين تلف ميشود و اين موضوع خود ترافيك و مشكلات زيادي به همرا ميآورد.

اين درحالي است كه اگر رانندگان خود را موظف بدانند كه پشت خط توقف كنند و عابران نيز تنها در زماني كه چراغ برايشان سبز است از عرض خيابان گذر كنند هيچ يك از اين مشكلات به وجود نميآيد و هم عابران و هم رانندگان كمترين زمان ممكن را پشت چراغ قرمز متوقف ميمانند.

*برخي عابران پياده از هر جا عبور ميكنند جز خط كشي عابر پياده

از سوي ديگر برخي از عابران پياده نيز به دليل اين كه خود را در هاله‏اي از مصونيت قانوني احساس ميكنند، اجازه هر گونه رفتار غير قابل پيش‏بيني را به خود ميدهند، اين دسته از عابران به گونهاي رفتار ميكنند كه گويي مسؤوليت حفظ جان آنها بر عهده ديگران است و رانندگان موظف هستند جور بي‌‌توجهي آنها را بكشند، در حالي كه نبايد اين گونه باشد كه عابران با خونسردي هر چه تمامتر و با بياعتنايي كامل نسبت به اطراف خود و در حالي كه با تلفن همراه خود صحبت ميكنند يا در حال ارسال و دريافت پيامك هستند در هر زمان و از هر مكان كه اراده ميكنند، از عرض خيابان عبور نمايند.

شايد آنقدر كه بايد به ما آموزش داده نشده كه عبور از عرض خيابان منوط به عبور از روي خط عابر پياده است و اين طور نيست كه هر جا كه اراده كرديم در همانجا به راحتي بتوانيم از خيابان عبور كنيم، همين هم موجب شده بيشتر اوقات عابران با بيتوجهي به قوانين، باعث راهبندان و ترافيك ميشوند و هيچكس نيز پاسخگوي اين اوضاع نيست و با اين عابران برخورد نميكند.

همه ما بايد بياموزيم كه عبور از روي خط عابر پياده وظيفه هر شخص عابر است و گذر از بين خودروهاي در حال تردد، نوعي تخلف رفتاري به شمار ميرود. درواقع در جوامع شهري همان قدر كه عبور وسايل نقليه داراي اعتبار و اهميت است به همان اندازه عابران، دوچرخهسواران و... نيز حق استفاده از معابر ويژه خود را دارند؛ به طوري كه نميتوان حقوق هيچ كدام از گروههاي ياد شده را فداي ديگري كرد.

*عابران هيچ تفاوتي از نظر امنيت جاني در عبور از خط كشي و غير از آن نميبينند

البته اين را هم بايد توجه داشت كه شايد بخشي از اين بيتوجهي عابران به خط عابر پياده به اين دليل باشد كه حقوق عابران در اين خطوط خيلي مورد توجه و عنايت رانندگان قرار نگرفته است، همين رفتارها نيز باعث شده است كه عابران هيچ تفاوتي از نظر امنيت جاني خود در عبور از خط كشي و غير از آن نبينند، همانطور كه اگر يك روز شلوغ در يكي از تقاطعهاي شهر در حال عبور باشيد ميبينيد كه تعداد زيادي از خودروهاي پشت چراغ قرمز هيچ توجهي به خط كشيهاي عبور عابر پياده ندارند و گاهي از آن نيز عبور كرده و سپس ميايستند.

در اين خصوص با راننده ميانسال پژو در چهار راه تقاطع بلواركردستان بلوار تعاون هم صحبت ميشوم، وي در ابتدا از اينكه بر روي خط عابر ايستاده است اظهار بياطلاعي كرده و ميگويد: نميدانستم كه از خط عابر پياده رد شدهام؛ البته من فقط امروز عجله دارم وگرنه هيچ وقت روي خط عابر پياده نميايستم.

او ادامه ميدهد: به نظر من در خصوص بيتوجهي به خط عابر پياده بيشتر خود عابران مقصر هستند چون خيلي از مواقع خود من در حال رانندگي ديدهام كه عابران اصلاً توجهي به خط عابر پياده ندارند؛ چرا كه آنها بايد صبر كنند تا چراغ براي آنان سبز شود و بعد از روي اين خط عبور كنند؛ اما از لابهلاي خودروهاي در حال حركت، از اين طرف خيابان به آن طرف ميروند و همين هم باعث بينظمي و حوادث مختلفي در شهر ميشود.

با يكي از عابران كه دختر دانشجويي است نيز كه صحبت ميكنم او ميگويد: هميشه سعي ميكنم از خط كشي عابر پياده يا از پل هوايي استفاده كنم، اگر سوار خودرو باشم پشت چراغ قرمز هميشه قبل از خط عابر ميايستم و از ديگران هم دعوت مي‌‌كنم تا به قانون احترام بگذارند.

خانم شيرواني ادامه داد: اخيراً مردم به قوانين احترام بيشتري ميگذارند و عبور از چراغ قرمز را رعايت ميكنند؛ اما بعضي از رانندگان هيچ احترامي براي عابر پياده قائل نيستند.

رعايت قوانين از سوي شهروندان نيمي از مشكلات ترافيكي شهر را حل ميكند

مهندس ضياالدين نعماني دراين خصوص در گفتگو با خبرنگار روابط عمومي و امور فرهنگي و اجتماعي شهرداري سقز گفت : به منظور سامان بخشیدن به حرکات عرضی عابرین پیاده در معابر و تقاطع ها و ایجاد معابر ایمن جهت عابرین خصوصا دانش آموزان و دانشجويان همچنین نظم بخشیدن به حرکات خودروها در سطح معابر ، شهرداری سقز اقدام به خط کشی عابر پیاده و محوری در سطح شهر نموده است كه در ادامه ليست موارد و متراژ سرعت گير ها و خط ايست ها و خط عابر پياده هاي سطح شهر كه به اتمام رسيدند ارائه گرديده است .

شهردار سقز گفت :‌همچنين در راستاي حل مشكلات ترافيكي سقز در طول يك سال گذشته اقداماتي صورت گرفته است كه بخشي از آن عبارتند :

*نصب چراغ راهنمايي و رانندگي در تقاطع بلوار دانشجو – بلوار دانشگاه

*نصب چراغ راهنمايي و رانندگي در تقاطع بلوار كردستان – بلوار تلگراف

*اجراي ميدان و اصلاح هندسي انتهاي خيابان شهدا

* تعريض و اجراي لاين جدا كننده در تقاطع بلوار دانشجو – خيابان قاضي كوثر

*ساماندهي و تعريض ورودي بوكان

* اجراي پل سواره رو سوم و بلوار 45 متري از سمت ورودي سنندج به بلوار شهيدرجايي

* نصب بيش از 100 مورد سرعت گير و سرعت كاه با تاييد شوراي ترافيك

* اجرا و اصلاح هندسي و استاندارد سازي سرعت گاههاي سطح شهر

* بيش از ده مورد تغيير مسير و اعلام يك طرفه و پارك ممنوع در مسيرهاي اصلي سطح شهر

* مطالعات احداث تقاطع غيرهمسطح بلوار كردستان – بلوار شهيدرجايي نيز به اتمام رسيده و به حول و قوه الهي با شروع به كار سرمايه گذار در كوتاهترين زمان ممكن اجرايي خواهد شد .

وي ادامه داد: اين فعاليت ها زماني ميتواند اثربخشي لازم را در كاهش ترافيك داشته باشد كه هم عابران و هم رانندگان توجه لازم به اين خطوط و علايم راهنمايي و رانندگي داشته باشند.

مهندس نعماني گفت: آموزش قوانين راهنمايي و رانندگي به كودكان در سنين پايين در مدارس، ساخت تيزرهاي آموزش اين قوانين، چاپ بنر، اطلاعرساني از طريق بيلبوردهاي سطح شهر و انتشار جزوات از جمله اقدامات آتي شهرداري در خصوص آموزش قوانين راهنمايي و رانندگي به شهروندان است كه البته اين آموزشها كافي نيست و بايد به صورت گستردهتري انجام شود.

شهردار سقز اظهار كرد: در صورتي كه رعايت قوانين راهنمايي و رانندگي در بين شهروندان نهادينه شود و مردم به اين قوانين احترام بگذارند به صورت خود به خود بيش از نيمي از مشكلات ترافيكي شهر حل ميشود.

مهندس نعماني افزود: درصد بسيار زيادي از ترافيك و نظم شهري به فرهنگ شهروندان و آگاهي و احترام آنان به قوانين راهنمايي و رانندگي برميگردد كه در اين ميان بيتوجهي به خط كشي عابر پياده يكي از بارزترين بيتوجهيها به قوانين و مقررات است كه اگر چه نسبت به گذشته كمتر شده است اما همچنان در سطح شهر به چشم ميخورد.

*اقدامات فرهنگي كارسازتر از محدوديتهاي قانوني

درست است كه انجام طرحهاي اينچنين موجب ايجاد نظم بيشتر در سطح شهر ميشود اما چيزي كه در كنار اين طرحها اهميت بسياري دارد و نبايد از آن غفلت شود اين است كه دستگاههاي فرهنگي و رسانهها بايد در اين زمينه اقدامات مناسب را انجام دهند؛ چرا كه تجربه نشان داده است كه اقدامات فرهنگي بسيار كارسازتر از محدوديتهاي قانوني است؛ رانندگان بايد بدانند كه ممكن است روزي خود آنها هم عابر پيادهاي باشند كه آن وقت آن روي سكه برايشان ناخوشايند باشد و همچنين عابران نيز بايد به قوانين راهنمايي و رانندگي احترام بگذارند و خود را از رعايت اين قوانين به ويژه احترام به خط عابر پياده مبرا ندانند.

*احترام به خط سفيد آسمان سياه را آبي ميكند

با اين تفاسير و احترام به خط سفيد عابر و ديگر خطوط و علائم راهنمايي و رانندگي و رعايت قوانين و مقررات ميتوان از به هدر رفتن انبوه ضرر و زيانهاي مادي و معنوي جلوگيري كرد و مبالغ صرفهجويي ناشي از اين هزينههاي هنگفت را در جهت ارتقاي زندگي شهري و افزايش آرامش و ايمني شهروندان هزينه كرد و اميدوار بود كه احترام به خط سفيد آلودگيهاي شهري كه به صورت فزايندهاي رو به افزايش است را كاهش دهد و آسمان سياه را آبي كند.

 

نظرات
ارسال نظر 
نام کامل
ایمیل
جهت پیگیری های بعدی. در وب سایت منتشر نخواهد شد
موبایل
جهت پیگیری های بعدی. در وب سایت منتشر نخواهد شد
کد امنیتی
عدد موجود در تصویر بالا را در کادر مربوطه وارد نمایید
متن
 
مناسبت‌ها
 
مزايدات و مناقصات
 
پرداخت الكترونيكي
 
دانلود ها
 
پيوندهاي سريع
آدرس و شماره تلفن ها

آدرس: كردستان - سقز - خيابان رسالت - شهرداري سقز - كد پستي: 6681653111
تلفن: 4-08736228863، فاكس: 08736212525
آدرس پست الكترونيك: saqqez.mun@gmail.com

آمار بازديد
کاربران آنلاین 0
دفعات مشاهده 690
ماه جاري 5742
سال جاری 33986
از ابتدا 507099
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شهرداری سقز است.