جمله روز:
--- 1398/01/02 -----

آگهي مزايده- مرحله دوم

آگهي مزايده مربوط به واگذاري 4 قطعه زمين ملك شهرداري

شهرداري سقز در نظر دارد باستناد ماده 5 و 13 آيين نامه مالي شهرداريها و بند 3 صورتجلسه عادي شماره 5/41 مورخ 96/12/12 شوراي محترم اسلامي شهر سقز نسبت به واگذاري 2 قطعه زمين بشماره پلاكهاي 14 و 17 فرعي از 1006اصلي در گورستان كليمي ها و 2 قطعه 16 و 50 در طرح تفكيكي جمال رحيمي و رسول پيامي در بهارستان بالا شهرك زاگرس يك از طريق آكهي مزايده اقدام نمايد. فلذا از متقاضيان محترم دعوت به عمل مي آيد، جهت دريافت برگ و فرم شركت در مزايده و فيش 5 درصد سپرده به واحد املاك شهرداري واقع در حياط ساختمان شهرداري مركزي واقع در خيابان رسالت مراجعه نمايند. ضمنا هزينه انتقال سند به عهده برنده مزايده است.

1- زمين پلاك 14 فرعي از 1006-اصلي به مساحت 159/44 مترمربع با كاربري مسكوني بر كوچه 6 متري جمعا به مبلغ 000/000/ 450ريال.

2- زمين پلاك17 فرعي از 1006-اصلي به مساحت168/73 مترمربع با كاربري مسكوني جمعا به مبلغ 510/000/000ريال.

3- زمين قطعه 50 واقع در طرح تفكيكي جمال رحيمي و رسول پيامي در شهرك زاگرس يك با كاربري مسكوني بر كوچه 8 متري به مساحت 176 مترمربع جمعا 880/000/000 ريال

4- زمين قطعه 16 واقع در طرح تفكيكي جمال رحيمي و رسول پيامي در شهرك زاگرس يك با كاربري مسكوني 3 نبش بر خيابان 16 متري و كوچه هاي 8 و 4 متري به مساحت 158 مترمربع جمعا 1/027/000/000 ريال.

2- شهرداري در رد يا قبول هريك از پيشنهادات مختار بوده و متقاضيان بايستي قيمت ثابت و مشخصي در پيشنهادات خود قيد نمايند. لذا به پيشنهادات درصدي و يا بالاترين قيمت هاي مبهم و فاقد سپرده وآدرس كامل، ترتيب اثر نخواهد داد وآنرا باطل و مخدوش اعلام ميدارد.

3- هر گاه برندگان نفرات اول تا سوم در موعد مقرر نسبت به پرداخت بهاي زمين حاضر به عقد قرارداد نشوند سپرده آنان باستناد ماده 8 آيين نامه مالي شهرداريها به ترتيب به نفع شهرداري ضبط خواهد شد.

4- رعايت ساير مقررات مالي و عقد قرارداد واگذاري الزامي مي باشد.

5- پيشنهادات واصله با حضوركميسيون عالي معاملات شهرداري مفتوح وبرنده مزايده متعاقبا اعلام خواهد شد.

6- هزينه چاپ آگهي مزايده به عهده برنده مزايده مي باشد.

7-هر زمان كه مقدمات انتقال سند پلاك هاي 16 و 50 واقع در طرح تفكيكي جمال رحمي و رسول پيامي در شهرك زاگرس يك فراهم گرديد به برنده مزايده انتقال خواهد شد.

نظرات
ارسال نظر 
نام کامل
ایمیل
جهت پیگیری های بعدی. در وب سایت منتشر نخواهد شد
موبایل
جهت پیگیری های بعدی. در وب سایت منتشر نخواهد شد
کد امنیتی
عدد موجود در تصویر بالا را در کادر مربوطه وارد نمایید
متن
 
مناسبت‌ها
 
مزايدات و مناقصات
 
پرداخت الكترونيكي
 
دانلود ها
 
پيوندهاي سريع
آدرس و شماره تلفن ها

آدرس: كردستان - سقز - خيابان رسالت - شهرداري سقز - كد پستي: 6681653111
تلفن: 4-08736228863، فاكس: 08736212525
آدرس پست الكترونيك: saqqez.mun@gmail.com

آمار بازديد
کاربران آنلاین 9
دفعات مشاهده 71
ماه جاري 107
سال جاری 107
از ابتدا 473220
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شهرداری سقز است.