جمله روز:
--- 1398/06/31 -----

آگهي مزايده - مرحله اول

 

شهرداري سقز در نظر دارد باستناد ماده 5 و 13 آيين نامه مالي شهرداريها و بند 6 مجوز شماره 5/126 شوراي محترم اسلامي شهر سقز مورخ 98/4/11 نسبت به واگذاري 4 قطعه زمين در طرح تفكيكي نيروي انتظامي واقع در كريم آباد و يك واحد آپارتمان در بلوار انقلاب از طريق آگهي مزايده اقدام نمايد. فلذا از متقاضيان محترم دعوت به عمل مي آيد جهت دريافت برگ و فرم شركت در مزايده و فيش 5 درصد سپرده به واحد املاك شهرداري واقع در حياط ساختمان شهرداري مركزي در خيابان رسالت مراجعه نمايند. ضمناَ هزينه انتقال سند به عهده برنده مزايده است.

1-زمين شهرداري بشماره پلاك ثبتي 2007 فرعي مفروز و مجزي شده از 1722 فرعي از 7-اصلي به مساحت 145/66 مترمربع با كاربري تجاري واقع در انتهاي كريم آباد طرح تفكيكي نيروي انتظامي از قرار هر مترمربع 31/000/000ريال جمعا به مبلغ 4/515/460/000 ريال

2-زمين شهرداري بشماره پلاك 6571 فرعي مفروز و مجزي شده از 2008فرعي از 7-اصلي به مساحت 152/64مترمربع با كاربري مسكوني واقع در انتهاي كريم آباد طرح تفكيكي نيروي انتظامي از قرار هر مترمبع 23/500/000ريال جمعا به مبلغ 3/587/040/000 ريال

3-زمين شهرداري بشماره پلاك 6569 فرعي مفروز و مجزي شده از 2008فرعي از 7-اصلي به مساحت 186/40مترمربع با كاربري مسكوني واقع در انتهاي كريم آباد طرح تفكيكي نيروي انتظامي از قرار هر مترمربع 19/000/000 ريال جمعا به مبلغ 3/541/600/000

4-زمين شهرداري بشماره پلاك 6570 فرعي مفروز و مجزي شده از 2008فرعي از 7-اصلي به مساحت 185/24 مترمربع با كاربري مسكوني واقع در انتهاي كريم آباد طرح تفكيكي نيروي انتظامي از قرار هر متر مربع 12/000/000ريال جمعا به مبلغ 2/222/880/000 ريال

5-يك واحد آپارتمان بشماره پلاك ثبتي 97 فرعي مفروز و مجزي شده از 37 فرعي از 1901-اصلي قطعه يك به مساحت 91/36 مترمربع با كاربري مسكوني واقع در بلوار انقلاب كوچه رضوان از قرار هر متر مربع 30/000/000ريال جمعا مبلغ 2/748/900/000ريال

1- شهرداري در رد يا قبول هريك از پيشنهادات مختار بوده و متقاضيان بايستي قيمت ثابت و مشخصي در پيشنهادات خود قيد نمايند لذا به پيشنهادات درصدي و يا بالاترين قيمتها ي مبهم و فاقدسپرده وآدرس كامل ترتيب اثر نخواهددادوانرا باطل و مخدوش اعلام ميدارد.

2- هر گاه برندگان نفرات اول تا سوم در موعد مقرر نسبت به پرداخت بهاي زمين حاضر به عقد قرارداد نشوند سپرده آنان باستناد ماده 8 آيين نامه مالي شهرداريها به ترتيب به نفع شهرداري ضبط خواهد شد.

3- رعايت ساير مقررات مالي و عقد قرارداد واگذاري الزامي ميباشد.

4- پيشنهادات واصله با حضوركميسيون عالي معاملات شهرداري مفتوح وبرنده مزايده متعاقبااعلام خواهد شد.

5-چاپ اول مزايده مورخ 98/4/19و چاپ نوبت دوم آگهي مزايده مورخ 98/4/26 و بازگشايي پاكات مزايده روز يكشنبه مورخ 98/5/6 مي باشد.

 6-متقاضیان تا روزشنبه مورخ 98/5/5 فرصت دارند پاکت های مخصوص شرکت در مزایده را به واحد حراست شهرداری تحویل دهند .

7- هزينه چاپ آگهي مزايده برعهده برنده مزايده مي  باشد.

 
نظرات
ارسال نظر 
نام کامل
ایمیل
جهت پیگیری های بعدی. در وب سایت منتشر نخواهد شد
موبایل
جهت پیگیری های بعدی. در وب سایت منتشر نخواهد شد
کد امنیتی
عدد موجود در تصویر بالا را در کادر مربوطه وارد نمایید
متن
 
مناسبت‌ها
 
مزايدات و مناقصات
 
پرداخت الكترونيكي
 
دانلود ها
 
پيوندهاي سريع
آدرس و شماره تلفن ها

آدرس: كردستان - سقز - خيابان رسالت - شهرداري سقز - كد پستي: 6681653111
تلفن: 4-08736228863، فاكس: 08736212525
آدرس پست الكترونيك: saqqez.mun@gmail.com

آمار بازديد
کاربران آنلاین 0
دفعات مشاهده 72
ماه جاري 5919
سال جاری 28066
از ابتدا 501179
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شهرداری سقز است.