جمله روز:
--- 1398/07/21 -----

آگهي مزايده شهرداري سقز جهت واگذاري 4 قطعه زمين در طرح تفكيكي نيروي انتظامي و يك واحد آپارتمان

شهرداري سقز در نظر دارد باستناد ماده 5 و 13 آيين نامه مالي شهرداريها و مجوز شوراي محترم اسلامي نسبت به واگذاري 4 قطعه زمين در طرح تفكيكي نيروي انتظامي واقع در كريم آباد و يك واحد آپارتمان در بلوار انقلاب از طريق آگهي مزايده اقدام نمايد. فلذا از متقاضيان محترم دعوت به عمل مي آيد جهت دريافت برگ و فرم شركت در مزايده و فيش 5 درصد سپرده به واحد املاك شهرداري واقع در حياط ساختمان شهرداري مركزي در خيابان رسالت مراجعه نمايند ضمنا هزينه انتقال سند به عهده برنده مزايده است

1-زمين شهرداري بشماره پلاك ثبتي 2007 فرعي مفروز و مجزي شده از 1722 فرعي از 7-اصلي به مساحت 145/66 مترمربع با كاربري تجاري واقع در انتهاي كريم آباد طرح تفكيكي نيروي انتظامي از قرار هر مترمربع 27/000/000ريال جمعا به مبلغ 3/932/820/000 ريال

2-زمين شهرداري بشماره پلاك 6571 فرعي مفروز و مجزي شده از 2008فرعي از 7-اصلي به مساحت 152/64 مترمربع با كاربري مسكوني واقع در انتهاي كريم آباد طرح تفكيكي نيروي انتظامي از قرار هر مترمبع 22/000/000 ريال جمعا به مبلغ 3/358/080/000ريال

3-زمين شهرداري بشماره پلاك 6569 فرعي مفروز و مجزي شده از 2008فرعي از 7-اصلي به مساحت 186/40مترمربع با كاربري مسكوني واقع در انتهاي كريم آباد طرح تفكيكي نيروي انتظامي از قرار هر مترمربع 17/000/000ريال جمعا به مبلغ  3/168/800/000ريال

4-زمين شهرداري بشماره پلاك 6570 فرعي مفروز و مجزي شده از 2008فرعي از 7-اصلي به مساحت 185/24 مترمربع با كاربري مسكوني واقع در انتهاي كريم آباد طرح تفكيكي نيروي انتظامي از قرار هر متر مربع 11/500/000 ريال جمعا به مبلغ 2/130/260/000ريال

5-يك واحد آپارتمان بشماره پلاك ثبتي 97 فرعي مفروز و مجزي شده از 37 فرعي از 1901-اصلي قطعه يك به مساحت 91/63مترمربع با كاربري مسكوني واقع در بلوار انقلاب كوچه رضوان از قرار هر متر مربع 29/000/000 ريال جمعا مبلغ 2/675/270/000 ريال

1- شهرداري در رد يا قبول هريك از پيشنهادات مختار بوده و متقاضيان بايستي قيمت ثابت و مشخصي در پيشنهادات خود قيد نمايند لذا به پيشنهادات درصدي و يا بالاترين قيمتها ي مبهم و فاقدسپرده وآدرس كامل ترتيب اثر نخواهددادوانرا باطل و مخدوش اعلام ميدارد.

2- هر گاه برندگان نفرات اول تا سوم در موعد مقرر نسبت به پرداخت بهاي زمين حاضر به عقد قرارداد نشوند سپرده آنان باستناد ماده 8 آيين نامه مالي شهرداريها به ترتيب به نفع شهرداري ضبط خواهد شد.

3- رعايت ساير مقررات مالي و عقد قرارداد واگذاري الزامي ميباشد.

4- پيشنهادات واصله با حضوركميسيون عالي معاملات شهرداري مفتوح وبرنده مزايده متعاقبااعلام خواهد شد.

5- هزينه چاپ آگهي مزايده به عهده برنده مزايده مي باشد.

 

  
نظرات
ارسال نظر 
نام کامل
ایمیل
جهت پیگیری های بعدی. در وب سایت منتشر نخواهد شد
موبایل
جهت پیگیری های بعدی. در وب سایت منتشر نخواهد شد
کد امنیتی
عدد موجود در تصویر بالا را در کادر مربوطه وارد نمایید
متن
 
مناسبت‌ها
 
مزايدات و مناقصات
 
پرداخت الكترونيكي
 
دانلود ها
 
پيوندهاي سريع
آدرس و شماره تلفن ها

آدرس: كردستان - سقز - خيابان رسالت - شهرداري سقز - كد پستي: 6681653111
تلفن: 4-08736228863، فاكس: 08736212525
آدرس پست الكترونيك: saqqez.mun@gmail.com

آمار بازديد
کاربران آنلاین 2
دفعات مشاهده 57
ماه جاري 5744
سال جاری 33988
از ابتدا 507101
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شهرداری سقز است.