جمله روز:
--- 1398/07/21 -----
/ / فرآيند اخذ پروانه ساختمان از شهرداري

فرآيند اخذ پروانه ساختمان از شهرداري

مدارك ذيل توسط مالك تهيه شود:
 •  تكميل فرم درخواست صدور پروانه ساختمان
 • ارائه مدارك مالكيت
 • فتوكپي شناسنامه ذينفع (مالك يا مالكين) يا فتوكپي وكالت نامه
 • ارائه فيش پرداخت شده عوارض نوسازي در صورتي كه نوسازي شده باشد.
 • پوشه پلاستیکی
 • ارائه درخواست به شهردار جهت اخذ دستور
 • ثبت شماره و تاريخ در دبيرخانه
 • تعيين زمان جهت بازديد توسط كارشناس دفتر فني
 • بازديد كارشناس دفتر فني شهرداري از محل
 • بازديدكارشناس شهرداري ازمحل وتنظيم گزارش وضع موجود
 • تعيين كاربري ، تراكم تعداد طبقات و حدودتعريض و... براساس طرح هادي يا جامع يا تفضيلي
اگر ذينفع مجازبه تهيه نقشه هاي معماري و محاسباتي
الف : نباشد : دلايل مربوط كتباً به ذينفع اعلام ميگردد.
ب: باشد
ب-1:نياز به تغيير كاربري و... نداشته باشد طبق ضوابط به رديف 4 مراجعه كند.
ب-2:اگرمالك تقاضاي تغيير كاربري و افزايش تراكم را داد:
· تنظيم توافقنامه با امضاء شهردار، مالك و پس از صدور مصوبه شورا مبني برموافقت باتوجه به كاربري ملك از ادارات مختلف استعلام اخذ و به كميسيونهاي مربوطه ارجاع و بعداز موافقت ازطريق كميسيونها به روند خود ادامه داده.
 • معرفي به دفاتراسناد رسمي مبني بر تعهد مالك جهت پاسخگو بودن به مدعين ملك موصوف و كارفرما درانجام عمليات ساختماني.
 • دستور تهيه نقشه
 • معرفي به دفاتر مهندسي و تعيين ناظر ساختمان و تهيه نقشه هاي معماري سازه و تاسيسات
 • نقشه هاي تهيه شده :
 • نقشه هاي تهيه شده ممهور به مهر و امضاء مهندس ناظر ساختمان منضم به برگ تعهد نظارت مهندس ناظر ضمناً توسط دفتر نظام مهندسي منطقه مهرو امضاء شده باشد كه توسط مالك جهت بررسي و اخذ تأئيديه به شهرداري ارائه مي گردد.
 • تسليم شرح عوارض و ساير حقوق قانوني متعلقه به ملك طبق شرح عوارض مصوب.
 • معرفي ذينفع جهت بيمه اجباري كارگران ساختماني .
 • چنانچه واحد تجاري داشته باشد جهت مفاصاحساب به اداره كار معرفي مي گردد.
 • مالك پس از اخذ جواب اداره بيمه و اداره كار جهت اخذ دستور از شهردار و ثبت در دبيرخانه به شهرداري مراجعه و مدارك را جهت درج در پرونده خود تحويل دفتر فني شهرداري مي دهد.
 • صدور فيش عوارض متعلقه و تحويل به مالك
 • اخذ فرم تسويه حساب
 • مالك جهت امضاء فرم تسويه حساب به داوير مختلف شهرداري (مالي اداري – اصناف – خدمات شهري – فضاي سبز-آتش نشاني و ...) مراجعه نموده . همچنين نسبت به ارائه فيش عوارض متعلقه اقدام مي نمايد.
 • صدور شناسنامه ساختمان (پروانه ساختمان )
 • تكميل شناسنامه ساختمان توسط واحد دفتر فني
 • اخذ امضاء شهردار ممهور به مهر شهرداري
 • ثبت شماره و تاريخ در دبيرخانه
 • تحويل شناسنامه ساختمان به مهندس ناظر و ارائه فرم گزارش روند عمليات ساختماني به ايشان همراه با يك نسخه نقشه تأئيد و امضا شده و ممهور به مهر شهرداري .
 • ارائه فرم تعهد رعايت مهلت تمديد و رعايت تعريض و كرسي چيني و تعهد عدم بكارگيري اتباع بيگانه ( اعمال ماده 181 قانون كار )
 
مناسبت‌ها
 
مزايدات و مناقصات
 
پرداخت الكترونيكي
 
دانلود ها
 
پيوندهاي سريع
آدرس و شماره تلفن ها

آدرس: كردستان - سقز - خيابان رسالت - شهرداري سقز - كد پستي: 6681653111
تلفن: 4-08736228863، فاكس: 08736212525
آدرس پست الكترونيك: saqqez.mun@gmail.com

آمار بازديد
کاربران آنلاین 1
دفعات مشاهده 1800
ماه جاري 5742
سال جاری 33986
از ابتدا 507099
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شهرداری سقز است.