آگهي مزايده شهرداري سقز جهت واگذاري به صورت اجاره ماهيانه به مدت يكسال 4 چايگاه CNG سطح شهر
آگهي مزايده شهرداري سقز جهت واگذاري به صورت اجاره ماهيانه به مدت يكسال 4 چايگاه CNG سطح شهر

آگهي مزايده شهرداري سقز جهت واگذاري به صورت اجاره ماهيانه به مدت يكسال 4 چايگاه CNG سطح شهر