آگهي مزايده- مرحله دوم شهرداري سقز جهت واگذاري جايگاه CNG شهداي حلبچه(تره بار) به صورت اجاره ماهيانه به مدت يكسال
آگهي مزايده- مرحله دوم شهرداري سقز جهت واگذاري جايگاه CNG شهداي حلبچه(تره بار) به صورت اجاره ماهيانه به مدت يكسال

آگهي مزايده- مرحله دوم شهرداري سقز جهت واگذاري جايگاه CNG شهداي حلبچه(تره بار) به صورت اجاره ماهيانه به مدت يكسال